Algemeen

whatzleft.nl is de webshop van Doppio Kleding & Design VOF gevestigd te Cartier van Disselstraat 37, 4835KC Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62475649. BTW nummer: NL 8548.33.249.B.01

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Doppio Kleding & Design, hierna te noemen whatzleft.nl. Door artikelen bij whatzleft.nl te bestellen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen niet worden besteld. Hierbij geldt op = op. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.whatzleft.nl staat vermeld.

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. whatzleft.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.
whatzleft.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. whatzleft.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door whatzleft.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
Alle producten die in het assortiment van whatzleft.nl zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinderartikelen moeten voldoen. whatzleft.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door whatzleft.nl verkochte producten. 
Alle producten op de site whatzleft.nl zijn voorzien van een waslabel, de klant is geacht zich hier aan te houden. Nooit op een print strijken.

HERROEPINGSRECHT

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn,  op een ondubbelzinnige wijze aan whatzleft.nl, via info@whatzleft .nl.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, met origineel bevestigde hangtags en voor zo ver van toepassing in de originele verpakking.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 6. Na ontvangst van het door consument  geretourneerde artikel(en), zal whatzleft.nl  het aankoopbedrag terugstorten, altijd binnen een termijn van 14 dagen

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

OVERMACHT

whatzleft is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat whatzleft.nl omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van whatzleft.nl. whatzleft.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. whatzleft.nl zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

 

PRIVACY

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van whatzleft.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat whatzleft.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

whatzleft.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door whatzleft.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

OVERIGE BEPALINGEN

whatzleft.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen whatzleft.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

© 2017 - 2022 Whatzleft | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel